AFA Sagrada Família

Normativa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5387 – 26/05/2009

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 42877)

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2009-2010, d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,
Ordeno:

Article 1
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre s’aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.
Totes les referències que en aquesta ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona cal entendre-les referides al Consorci d’Educació i al seu gerent.

Article 2
Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre. Les activitats del professorat programades al centre no poden acabar abans del dia 30 de juny. Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col•lectiu del sector i la normativa laboral vigent.
2.2 Des del dia 1 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes ha de realitzar les activitats d’informació, d’acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i, si cal, adaptar l’organització i programació general del curs, i a partir del dia 2 de setembre, les de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, s’han de realitzar les activitats d’avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l’oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d’informació, d’acolliment i orientació, d’entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s’han d’ajustar, per als docents dels centres de formació d’adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari

3.1 Els centres educatius públics i privats d’educació infantil i primària, d’educació especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 14 de setembre de 2009, a excepció dels cicles formatius de grau superior, de les escoles oficials d’idiomes i dels centres i aules de formació de persones adultes, que les començaran el dia 21 de setembre de 2009, i tots les acabaran el dia 22 de juny de 2010. Els centres i cicles formatius de formació professional específica autoritzats per l’aplicació del Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica, han d’ajustar les dates d’inici i d’acabament de les classes al que s’estableix en les corresponents autoritzacions.
Els directors i les directores dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d’organització d’un centre, poden autoritzar l’endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l’inici del curs d’aquests ensenyaments no superi la data límit de 21 de setembre de 2009. Així mateix, els directors i les directores dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial d’esports.
La preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’ha d’haver efectuat en els dies anteriors a la data d’inici de les classes.
Els centres podran programar, per a l’alumnat que inicia el parvulari, un inici de curs diferent del previst amb caràcter general amb l’autorització prèvia del director o de la directora dels serveis territorials segons el procediment previst a l’article 4.5 d’aquesta Ordre.
Les activitats d’avaluació dels alumnes i de les alumnes del segon curs de batxillerat s’han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d’accés als estudis universitaris. En tot cas, els processos d’avaluació per al segon curs de batxillerat han d’acabar el 31 de maig de 2010 i la programació de l’acabament del curs ha de ser supervisada per la Inspecció d’Educació. Els centres han d’oferir activitats lectives d’aprofundiment i consolidació a tot l’alumnat fins al 22 de juny de 2010, i les han d’orientar d’acord amb les seves opcions posteriors.

Article 4
Horari a l’educació infantil i primària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments reglats de parvulari i d’educació primària, inclòs el d’educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l’horari escolar s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.
4.2, Amb caràcter general, als centres públics i concertats de segon cicle d’educació infantil i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu és de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores. En qualsevol cas, s’han de fer un total de 5 hores lectives, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda.
Així mateix, amb caràcter general, s’ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat que asseguri el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat. Els centres públics d’altres titularitats s’han d’ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d’Educació i la titularitat.
4.3 Per als alumnes d’educació primària, els centres públics de titularitat del Departament d’Educació han d’afegir a aquest horari una sisena hora d’ampliació de l’horari escolar per a desenvolupar prioritàriament, segons l’Acord de Govern aprovat en data 14 de març de 2006, habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques, i s’ha de respectar el seu caràcter transversal i no restringit a una àrea curricular específica.
Aquesta mesura s’aplica als centres públics del Departament d’Educació de municipis capital de comarca, als municipis de més de 5.000 habitants i a totes les escoles completes de la resta de municipis. Els directors i directores dels serveis territorials poden autoritzar l’aplicació de la mesura a la resta de centres del seu àmbit territorial quan es reuneixin les condicions adequades.
Atenent circumstàncies tècniques o necessitats específiques, es pot autoritzar l’ajornament de l’aplicació de la mesura quan en un determinat centre concorrin raons objectives que ho facin aconsellable. Així mateix, els centres de nova creació, els quals tenen un nombre d’unitats d’educació primària inferior al 50% d’unitats totals del centre, poden sol•licitar l’ajornament de l’aplicació de la mesura.
Els centres han de sol•licitar l’autorització d’aquestes excepcions al director o directora dels serveis territorials corresponents abans del 3 de juny. Aquesta sol·licitud requereix l’informe positiu de la inspecció educativa i l’acord mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar del centre.
4.4 L’aprovació de l’horari escolar per part del consell escolar ha de comptar amb el vot favorable d’un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar. En cas que no s’assoleixi aquest acord, la direcció del centre ho ha de comunicar al / a la director/a dels serveis territorials abans del 3 de juny, per tal que pugui resoldre tenint en compte, sempre que sigui possible, l’acord majoritari dels centres del municipi o, en últim terme, afegir la sisena hora a l’horari lectiu establert a l’article 4.2, prioritàriament de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
4.5 La concreció d’un horari diferent dels establerts amb caràcter general ha de comptar amb l’acord del consell escolar del centre i l’autorització, a petició de la direcció del centre, dels corresponents serveis territorials del Departament d’Educació. En tot cas, només podran plantejar-se als serveis territorials les propostes que comptin amb el suport de les tres quartes parts dels membres assistents del consell.
La direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat ha d’adreçar als serveis territorials la sol·licitud raonada d’autorització de l’horari, juntament amb una certificació de l’acord del consell escolar. La sol·licitud s’ha de presentar als serveis territorials abans del 3 de juny. Els serveis territorials han de resoldre les sol·licituds dels centres no més tard del 18 de juny i, en tot cas, s’entenen aprovades si, en finalitzar aquest període, no hi ha resolució negativa. Per a l’autorització de l’horari del centre, els serveis territorials han de tenir en compte la situació global dels centres de la zona, els acords manifestats pels ajuntaments i, quan escaigui, la seva coherència per a una òptima prestació dels serveis escolars de transport i menjador.
No cal que els centres que mantinguin el mateix horari que fou degudament autoritzat pels serveis territorials el curs anterior sol·licitin nova autorització; és suficient la comunicació als serveis territorials de la ratificació de l’acord del consell escolar del centre de la proposta d’horari, acompanyada de la certificació corresponent d’aquest acord.
Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials els titulars dels centres educatius privats concertats poden interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes davant la directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa.
4.6 Els serveis territorials poden autoritzar la realització de jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal l’últim dia del primer i del tercer trimestres als centres que ho sol·licitin.
Així mateix, poden autoritzar jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal els dies que els centres sol•licitin, a partir del 7 de juny de 2010, sempre que es mantingui l’horari total de dedicació del professorat i es compensi la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat al llarg del curs escolar. Els centres que desitgin acollir-se a la jornada intensiva de classe en horari matinal han de formular la petició als serveis territorials d’acord amb els terminis i el procediment que estableix l’article 4.5 d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la distribució horària per a l’alumnat i el professorat del període d’horari matinal i dels períodes de compensació.

Article 5
Horari a l’educació secundària

Als centres d’ensenyament secundari les classes s’organitzaran en sessions de matí i tarda. En l’educació secundària obligatòria la concreció de l’horari individual i la programació d’activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no poden comportar més de dues tardes lliures setmanals per a cada alumne o alumna. El batxillerat es pot organitzar en jornada intensiva. La formació professional específica s’ha d’organitzar en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació de l’alumnat en centres de treball i l’accés de les persones treballadores. Els ensenyaments de règim especial d’esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, en horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Article 6
Horari als centres i aules de formació de persones adultes

6.1 Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s’han d’organitzar en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.
6.2 L’activitat de cada grup, dins l’organització setmanal, s’ha de programar en la mateixa franja horària.
6.3 El consell de centre dels centres de formació de persones adultes, o el claustre de professorat en el cas de les aules, aprovarà l’horari i l’organització del centre a l’inici de curs i, si es produeixen modificacions, a l’inici de cada trimestre.

Article 7
Vacances escolars i dies festius

7.1 Tenen la consideració de període de vacances escolars:
Nadal: del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2010, ambdós inclosos.
7.2 Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els dos dies de festa local.
7.3 En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre educatiu pot establir tres dies festius no consecutius, de lliure disposició, que no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, i s’han de preveure en la programació general del centre. Els consells escolars municipals, un cop fixats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, seleccionaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

Article 8
Transport

En el marc del que disposa aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari de transport escolar s’han d’establir de manera que s’ajustin amb els del servei de transport.
Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l’horari escolar per al curs següent abans del 3 de juny, d’acord amb l’article 4.5 d’aquesta Ordre.
El director o la directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l’audiència prèvia dels consells comarcals, l’horari dels centres educatius amb alumnat usuari del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d’ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència de l’alumnat de les diferents etapes educatives.

Article 9
Modificacions excepcionals

Qualsevol modificació excepcional del calendari escolar, com pot ser la motivada per la coincidència d’adversitats climàtiques amb espais docents provisionals i poc adequats a les adversitats esmentades, o de l’horari respecte al previst amb caràcter general en aquesta Ordre, s’ha de sol•licitar als serveis territorials.
Als centres públics i privats concertats aquesta sol•licitud s’ha de fer d’acord amb el procediment establert a l’article 4.5.
Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials, els titulars dels centres educatius privats poden interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant la directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa.

Article 10
Aprovació i publicitat

El calendari previst en aquesta disposició amb totes les concrecions autoritzades, així com l’horari marc setmanal (amb distinció de les activitats reglades i les activitats extraescolars i complementàries), l’ha d’aprovar el consell escolar del centre durant la primera quinzena del mes de juny i s’ha de comunicar per la direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat al director o a la directora dels serveis territorials corresponents no més tard del dia 16 de juny. En el mateix termini el calendari s’ha d’exposar en el tauler d’anuncis del centre, on ha de romandre exposat durant tot el curs escolar.
És responsabilitat de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat el compliment d’aquesta Ordre i correspon a la Inspecció d’Educació la supervisió i el control de la seva aplicació.

Barcelona, 19 de maig de 2009
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(09.139.117)

Feu un comentari

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i amb finalitat analítiques. En fer clic al botó D'acord, accepta l'ús d'aquesta tecnologies i el processament de les dades per aquests propòsits. View more
Cookies settings
D'acord
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings