FUNCIONS DEL DELEGAT O DELEGADA DE CLASSE

Què són els delegats/des de classe?

El delegat/ada de classe és un pare, mare o tutor que s’ofereix de forma voluntària a exercir el paper d'enllaç entre les famílies de la classe i l’escola. Representa a les famílies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant-los i rebent informació. Com a representant de les famílies, el delegat o delegada fa d’interlocutor amb els tutors, pares i mares i Junta directiva de l’AMPA (a través de la coordinació de delegats), col·laborant amb ells i per qüestions col·lectives.

 

Què poden fer els pares, mares o tutors delegats i delegades de classe?

> En relació als tutors i l’escola:

-          Demanar suport a les sortides o fer crida per aconseguir acompanyants

-          Sol·licitar els materials per centres d’interès concrets i fer-ho extensiu

-          Donar suport als actes festius de classe, de cicle o de centre

-          Acompanyar i estar al cas de les noves famílies que s’incorporen a l’escola en coordinació amb el tutor

-          Fer d’enllaç entre la classe i els pares i mares per tal de resoldre temes comuns i canalitzar els suggeriments que puguin sortir

-          Comunicar-se amb el tutor/a de la classe i fer d’enllaç entre aquest/a i la resta de mares i pares pels temes d’interès per la classe

-          Fer arribar els dubtes, inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares de la classe cap a l’escola

-          Col·laborar amb l’AMPA, si és possible, en aquells projectes on es requereixi d’ajuda

-          Traspassar les inquietuds i interessos de les famílies del seu grup

 

> En la relació als pares i mares del curs:

-          Recollir les propostes que puguin fer els pares i mares del grup i mirar de gestionar-les: celebracions, sortides, xerrades, aniversaris...

-          Fomentar la relació entre les famílies

-          Acollir les famílies nouvingudes a l’escola i ajudar-les a integrar-se en la comunitat educativa, vetllant especialment per les famílies amb més dificultats d’integració per raó de llengua, cultura o altres

-          Assistir a les reunions de delegats/ades que es convoquen des de la coordinació de delegats/des (normalment 2 o 3 per curs)

-          Ajudar a transmetre la informació i a recollir les propostes que es facin, col·laborant en la seva dinamització

-          Traslladar propostes, problemes i queixes mitjançant la coordinació per fer arribar a l’AMPA

-          Mantenir una comunicació directa per traspassar la informació rellevant (circulars, per exemple) i potenciar la participació i la integració en la dinàmica del centre de totes les famílies

-          Recordar que quan hi ha sortides d’un dia (no les colònies) no es pot esperar a veure marxar l’autocar per despedir-se dels fills/es

-          Recordar quin és el paper dels pares i mares acompanyants de les excursions: han d’estar per tots els infants no només pel seu fill/a, han de seguir els criteris del professorat, no es pot fer ús del mòbil ni fer fotos dels nens i nenes...

-          Reconduir les converses que es generin, via mail o via whatsapp, si aquestes agafen un to que no és l’adequat

 

Estigueu atents a les comunicacions que us fan els delegats i delegades, perquè us poden demanar coses per a altres famílies que poden ser importants i  que un dia potser necessitareu vosaltres

> En relació a les Comissions i l’AMPA:

 

-          Motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades per l'escola, AMPA o les famílies

-          Donar suport intentant implicar a les famílies del seu grup a les diferents comissions i canalitzar les demandes que des d’ aquestes es puguin fer

-          Informar els pares i mares de la seva classe d’aquells aspectes que es considerin d’interès des de l’AMPA i l’Escola, i fer-ne els recordatoris oportuns de les Assemblees, reunions...

-          Col·laborar per donar suport a les activitats que es vagin planificant

 

 

Llavors, el que no fa és...

 

-          No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor i/o la direcció del centre

-          No plantejar un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament haver contrastat la informació o bé, una vegada contrastada la informació, posar-ho en coneixement a la junta de l’AMPA

-          No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades allà on correspongui

-          No intervé, en cas de conflicte, entre la família afectada i el/la mestra i/o equip educatiu, ni fa de mitjancera o mediadora

-          No proposar ni gestiona regals de final de curs per fer als/les mestres (recordeu que més enllà d’un regal elaborat pels propis infants o un petit detall (una planta, uns bombons...) no es poden fer

 

Com podem comunicar-nos amb el delegat/da de la nostra classe?
Un cop escollit el delegat/da es posarà en contacte amb les famílies de la classe, presentant-se i donant les seves dades de contacte per tal de que tot el grup-classe conegui i sàpiga a qui dirigir-se.

Quina informació transmeten els delegats/des?
La informació que pot fer circular el delegat/da entre les famílies de la seva classe pot ser de qualsevol mena. Només caldria que complís uns certs requisits:

- Que tingui relació amb la comunitat educativa (a nivell de la classe, l’escola, altres

entitats educatives del poble, la comunitat educativa en general)

- Ser d’interès general, no particular d’una persona

                 

- Ser veraç, comprovada i objectiva, tant com sigui possible

                 

Si algú demana que una informació sigui transmesa mitjançant les persones delegades a la resta de famílies de la classe, es farà sempre que compleixi amb els requisits anteriors, sense que la delegada la subscrigui necessàriament

Funcions del Coordinador de Delegats

 

- Recull propostes, dels delegats/ades i les eleva a la Junta de l’AMPA, o si escau a l’equip      directiu

- Proporciona informació als delegats/ades per tal que la trametin a les famílies

- Homogeneïtza punts de vista dels delegats

- Vetlla pel bon funcionament de delegats

- Coordina les reunions periòdiques dels delegats

- Transmet informacions de direcció o de l’AMPA que cal que totes les famílies coneguin

- Dinamitza els delegats

- Manté informada a la Junta de l’AMPA dels esdeveniments més significatius del grup de delegats/des de classe i/o d’aquella altra informació que es valori que pot ser d’interès per la majoria

- Vetlla per tal que a tots els cursos hi hagi la figura de delegat o delegada i que aquesta funcioni correctament.